Deze crowdfunding is een samenwerking tussen Oneplanetcrowd en ASN Bank

Together we fund the future

Crowdfunding voor ondernemers en investeerders die een positief verschil maken. Onze ondernemers bieden u een aantrekkelijk financieel rendement. Met uw investering zetten zij de volgende stap.
Over Oneplanetcrowd 

ALGEMENE VOORWAARDEN Oneplanetcrowd

(Versie /6.0 – 01-02-2017 /Nederlands)

1. Definities

 1. Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden.
 2. Betalingspartner: Buckaroo B.V. met adres Zonnebaan 9, 3542 EA Utrecht, ingeschreven bij de kamer van koophandel onder nummer 04060983, houder van een vergunning voor het uitoefenen van het bedrijf van betaaldienstverlener, verleend door De Nederlandsche Bank N.V..
 3. Crowdfunder: de Gebruiker die een Investering en/of Donatie doet in een Project.
 4. Derdengeldenrekening: de derdengeldenrekening van de Stichting Derdengelden Buckaroo, die door Betalingspartner aan OPC ter beschikking is gesteld en uitsluitend wordt gebruikt voor het tijdelijke beheer van gelden die door Crowdfunders aan Ondernemers zijn toegezegd.
 5. Doelbedrag: het door de Ondernemers beoogde op te halen geldbedrag, zoals vastgesteld door de Ondernemer.
 6. Doeldatum: de datum waarop het Doelbedrag uiterlijk dient te zijn opgehaald.
 7. Donatie: het door een Crowdfunder verstrekken van een donatie ten behoeve van een Project.
 8. Donatieovereenkomst: iedere overeenkomst tussen Ondernemer en Crowdfunder, ten aanzien van het doen van een Donatie, welke langs elektronische weg zal worden gesloten.
 9. Gebruiker: iedere rechtspersoon of natuurlijke persoon (die ten minste 18 jaar is) die zich heeft geregistreerd op het OPC Platform en daarmee deze Algemene Voorwaarden heeft aanvaard. Een Gebruiker kan vervolgens Crowdfunder of Ondernemer worden.
 10. Investeringsovereenkomst: iedere overeenkomst tussen Ondernemer en Crowdfunder ten aanzien van het doen van een Investering, welke langs elektronische weg zal worden gesloten.
 11. Investering: het door een Crowdfunder verstrekken van een Lening aan en/of het kopen van Producten van een Ondernemer.
 12. Lening: een door een Crowdfunder op grond van een Investeringsovereenkomst aan een Ondernemer verstrekte (converteerbare) (achtergestelde) lening.
 13. Ondernemer: de Gebruiker van wie het Project is toegelaten tot het OPC Platform.
 14. OPC: Oneplanetcrowd International BV, met adres Mauritskade 63, 1092 AD, Amsterdam, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 61093904.
 15. OPC Platform: het door OPC opgezette online crowdfundingplatform.
 16. Product: een door de Ondernemer geproduceerd of te produceren product dat, of te leveren dienst die, op grond van een Investeringsovereenkomst aan een Crowdfunder zal worden geleverd.
 17. Project: het door een Ondernemer opgezette project dat toegelaten is tot het OPC Platform.
 18. Projectpagina: de online pagina op het OPC Platform waarop de Ondernemer zijn/haar Project met bijbehorende financieringsvraag presenteert.
 19. Projectovereenkomst: de overeenkomst die schriftelijk tussen OPC en een Ondernemer wordt gesloten met daarin de voorwaarden waaronder het Project wordt toegelaten tot het OPC Platform.
 20. Toelatingsprocedure: De door OPC uit te voeren procedure om te bepalen of een Gebruiker aan de voorwaarden voldoet om aangemerkt te worden als Ondernemer.

2. Algemeen

 1. OPC heeft als doel het bevorderen van innovatieve manieren van financiering van ondernemingen en initiatieven in duurzame producten en diensten. Om dit doel te bereiken stelt OPC het OPC Platform ter beschikking, zodat Ondernemers daarop aandacht en kapitaal voor hun Project kunnen vragen en Crowdfunders een Investering en/of Donatie kunnen doen in de Projecten.
 2. Doordat iemand zich via een online registratieformulier registreert wordt hij/zij Gebruiker en aanvaardt hij/zij daarmee deze Algemene Voorwaarden. Vervolgens kan de Gebruiker een Investering doen of een verzoek doen om een Project op het OPC Platform geplaatst te krijgen.
 3. Om als Ondernemer te worden aangemerkt en met een Project tot het OPC Platform te worden toegelaten moet een Gebruiker voldoen aan de door OPC opgestelde toetsingscriteria. Dit wordt beoordeeld door het uitvoeren van de Toelatingsprocedure. Iedere Ondernemer met een Project op het OPC Platform heeft een Projectovereenkomst met OPC gesloten.
 4. OPC geeft geen enkel oordeel over de kans van slagen van het Project en de risico’s verbonden aan het doen van een Investering in het Project. Een Crowdfunder kan tegenover OPC geen rechten ontlenen uit het feit dat een Ondernemer de Toelatingsprocedure heeft doorstaan en een beslissing tot het doen van een Investering is dan ook volledig voor rekening en risico van de Crowdfunder.
 5. Om een Investering te kunnen doen via het OPC Platform en daarmee als Crowdfunder te worden aangemerkt moet de Gebruiker een afzonderlijke Investeringsovereenkomst dan wel Donatieovereenkomst met de Ondernemer sluiten, waarin specifieke bepalingen ten aanzien van de Investering dan wel Donatie staan opgenomen. Deze overeenkomst komt elektronisch tot stand.

3. Toepasselijkheid

 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing tussen OPC en een Gebruiker, maar ook op iedere Investerings- of Donatieovereenkomst die een Crowdfunder en Ondernemer sluiten.

4. Regelgeving en Risico's

 1. OPC heeft van de Autoriteit Financiële Markten (“AFM”) een ontheffing voor het bemiddelen in opvorderbare gelden en staat geregistreerd onder nummer 19000021. Onder dit regime mag OPC bemiddelen in leningsovereenkomsten van ondernemingen. Ondernemers zullen bij OPC daarom nooit particulieren zijn. Een ontheffing voor het bemiddelen in opvorderbare gelden betekent – strikt genomen – dat OPC niet onder doorlopend toezicht van de AFM staat. Maar omdat de AFM de ontwikkelingen in de crowdfundingsector goed wil volgen, rapporteert OPC periodiek aan de AFM over onder meer de omvang van OPC.
 2. Voor de betalingen die via het OPC Platform worden gedaan wordt gebruik gemaakt van een Derdengeldenrekening. Alle tegoeden van de Derdengeldenrekening worden gehouden door een stichting die onafhankelijk is van OPC, de Ondernemer en de Crowdfunder. Deze stichting wordt beheerd door de Betalingspartner. In de tijd tussen de Investering door de Crowdfunder tot het moment waarop het Doelbedrag wordt behaald, wordt het geld door de Betalingspartner gehouden ten behoeve van de Crowdfunder. Dit betekent dat bij een faillissement van de Ondernemer of van OPC gedurende die periode, de Crowdfunder het betaalde geld terugkrijgt.
 3. Crowdfunder is zich er van bewust dat investeren in ondernemingen risicovol is. Daarnaast is de Crowdfunder zich er van bewust dat verstrekte Leningen niet onder het Depositogarantiestelsel of onder een ander garantiestelsel vallen.
 4. Crowdfunder zal slechts een verantwoord deel van zijn vrij belegbare vermogen investeren in Projecten.
 5. Crowdfunder zal zijn risico’s zoveel mogelijk spreiden door de totale investering over meerdere Projecten te verdelen.
 6. Crowdfunder mag niet meer dan een totaalsom van 80.000 euro investeren in Projecten, na aftrek van de Leningen die zijn afgelost dan wel zijn afgeschreven.
 7. Crowdfunder die voor het eerst het bedrag van 500 euro overschrijdt aan totale investeringen via OPC, zal een investeerderstoets voorgelegd krijgen van OPC die Crowdfunder dient in te vullen, alvorens hij/zij het proces van Investering kan voltooien. b. Bij overschrijding van 5.000 euro, en iedere veelvoud van 5.000 euro, aan totale investeringen via OPC krijgt Crowdfunder een herhaling van de investeerderstoets in een verkorte vorm voorgelegd, die Crowdfunder dient in te vullen, alvorens hij/zij het proces van Investering kan voltooien. c. De getoonde uitslag van de (verkorte) investeerderstoets geeft aan Crowdfunder aan of OPC van mening is dat Crowdfunder voldoende bewust is van de risico’s van investeren middels crowdfunding. Dit is geen advies om wel of niet te investeren. Dat bepaalt Crowdfunder zelf. d. De uitslag van de investeerderstoets is niet bindend. Indien een Crowdfunder een negatieve uitslag heeft en wil investeren via OPC dan wordt Crowdfunder gewezen op de risicio’s van investeren middels crowdfunding alvorens Crowdfunder het proces van Investering kan vervolgen.
 8. Crowdfunder is zich ervan bewust dat OPC geen beleggings- of investeringsadvies geeft. De aangeboden profielen op OPC Platform zijn uitdrukkelijk geen aanbevelingen tot investeren van de zijde van OPC. Crowdfunder maakt zelf zijn eigen beoordeling en beslissing rondom een Investering, al dan niet met behulp van een eigen adviseur, met betrekking tot Investering in enige Ondernemer op het OPC Platform.

5. Privacy

 1. OPC verwerkt in het kader van haar dienstverlening persoonsgegevens. Deze verwerking van persoonsgegevens wordt gedaan in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens, zoals nader omschreven in de Privacy Policy die beschikbaar is op https://www.oneplanetcrowd.com/nl/s/privacy-policy. De Privacy Policy vormt een integraal onderdeel van de Algemene Voorwaarden. Door acceptatie van de Algemene Voorwaarden wordt de Privacy Policy dan ook eveneens geaccepteerd.

6. Intellectueel Eigendom

 1. De website van OPC en het OPC Platform zijn auteursrechtelijk beschermd. OPC is houder van deze rechten, met uitzondering van de rechten ten aanzien van de gegevens die daar door Ondernemers met betrekking tot de Projecten zijn geplaatst. Het is niet toegestaan de gegevens op de website te verveelvoudigen of openbaar te maken.

7. Aansprakelijkheid

 1. OPC besteedt de grootst mogelijke zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van de gegevens op het OPC Platform. Onjuistheden en onvolledigheden kunnen echter voorkomen. OPC is – tenzij sprake is van opzet of grove schuld van OPC – niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden informatie, noch voor schade die het gevolg is van problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van informatie via het internet, zoals storingen of onderbrekingen van of fouten of vertraging in het verstrekken van informatie of diensten door OPC of door de Ondernemers aan OPC.
 2. De op het OPC Platform geplaatste teksten aangaande de Projecten geven alleen de mening van de Ondernemers zelf weer en niet die van OPC. OPC heeft enkel een faciliterende rol tussen Crowdfunder en Ondernemer, welke rol onder meer bestaat uit het uitvoeren van de Toelatingsprocedure. OPC geeft echter geen enkel oordeel over de kans van slagen van enig Project en de risico’s verbonden aan het doen van een Investering in een Project. OPC is hiervoor – tenzij sprake is van opzet of grove schuld van OPC – op geen enkele wijze aansprakelijk en een beslissing tot het doen van een Investering is dan ook volledig voor rekening en risico van de Crowdfunder.
 3. De aansprakelijkheid van OPC is te allen tijde beperkt tot vergoeding van de directe schade. OPC is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder in ieder geval begrepen gederfde winst, gemiste besparingen, afgenomen goodwill, schade door bedrijfsstilstand, schade als gevolg van aanspraken van derden, verlies van gegevens en gevolgschade.
 4. OPC is gerechtigd de inhoud van het OPC Platform te allen tijde te wijzigen of te verwijderen zonder daarover voorafgaande mededeling te doen.

8. Ontzegging toegang Gebruiker

 1. Indien een Gebruiker zich niet aan de Algemene Voorwaarden of de Projectovereenkomst houdt is OPC gerechtigd de Gebruiker de toegang tot het OPC Platform te ontzeggen en de door de Gebruiker geplaatste content te verwijderen.
 2. Als OPC gebruik maakt van een van de in artikel 8.1 genoemde bevoegdheden, doet dat niet af aan de eventuele toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden tussen Crowdfunder en Ondernemer.
 3. Als OPC gebruik maakt van een van de in artikel 8.1 genoemde bevoegdheden, is OPC uit dien hoofde op geen enkele wijze gehouden tot het betalen van enige vergoeding van kosten of schade die daardoor op welke wijze dan ook zijn ontstaan.

9. Diversen

 1. Als enige bepaling van de Algemene Voorwaarden ongeldig of niet bindend wordt verklaard, laat dit de overige bepalingen van de Algemene Voorwaarden onverlet.
 2. Op deze Algemene Voorwaarden, de rechtsverhouding tussen OPC en enige Gebruiker en tussen iedere Crowdfunder en Ondernemer tussen wie een Investeringsovereenkomst dan wel Donatieovereenkomst is gesloten is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen naar aanleiding van deze Algemene Voorwaarden zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.
 3. De artikelen in de Algemene Voorwaarden die naar hun aard bestemd zijn om voort te duren nadat de Donatieovereenkomst of Investeringsovereenkomst is geëindigd, waaronder de artikelen 7, 9 en 14, blijven ook van kracht nadat de Donatieovereenkomst of Investeringsovereenkomst is geëindigd.
 4. OPC kan deze Algemene Voorwaarden wijzigen of aanvullen. In dat geval zal OPC zich inspannen om iedere Gebruiker vóór de ingangsdatum van de desbetreffende wijziging in deze Algemene Voorwaarden op de hoogte te stellen.

10. Klachten

 1. Klachten kunnen door Gebruiker per e-mail worden doorgegeven via info[at]oneplanetcrowd.nl. Binnen drie werkdagen zal een reactie volgen waarin de vervolgstappen worden vermeld. OPC zal zich vervolgens inspannen de klacht zo spoedig mogelijk af te handelen.

11. Totstandkoming en Ontbindingstermijn van de Investeringsovereenkomst

 1. Een Investering door de Crowdfunder wordt gedaan door het sluiten van een Investeringsovereenkomst. Deze Investeringsovereenkomst wordt door de Ondernemer getekend voor aanvang van het Project en komt vervolgens op elektronische weg tot stand tussen de Ondernemer en de Crowdfunder door bevestiging van aanvaarding door de Crowdfunder.
 2. De Investering zal bestaan uit ofwel het verstrekken van een Lening aan de Ondernemer, ofwel het kopen van Producten, ofwel een combinatie van beide vormen.
 3. De vormen waarop een Investering kan worden gedaan verschillen per Project en staan vermeld op de Projectpagina van de Ondernemer.
 4. Iedere betaling van een Investering door een Crowdfunder zal worden gedaan onder de opschortende voorwaarde van het behalen van het Doelbedrag door de Ondernemer. Iedere betaling van een Investering door een Crowdfunder zal daarnaast worden gedaan op de Derdengeldenrekening, waarop de gelden zullen worden gehouden ten behoeve van de Crowdfunder totdat duidelijk is of het door de betreffende Ondernemer beoogde Doelbedrag op de Doeldatum is behaald en of de opschortende voorwaarde aldus is vervuld. Wanneer het Doelbedrag op de Doeldatum niet is gehaald zal het bedrag teruggestort worden naar de Crowdfunder. Wanneer het Doelbedrag op de Doeldatum wel is gehaald, wordt het bedrag doorgestort naar de Ondernemer.
 5. Als een Ondernemer het vastgestelde Doelbedrag haalt of overschrijdt, is hij vervolgens een tussen OPC en Ondernemer overeengekomen succes-fee verschuldigd aan OPC.
 6. Crowdfunder heeft de mogelijkheid om een Investeringsovereenkomst te ontbinden of het bedrag van de Investering te verkleinen tot 24 uur na het aangaan van de Investeringsovereenkomst. Dit kan middels een email naar info[at]oneplanetcrowd.nl waarin Crowdfunder de volgende gegevens vermeldt: zijn/haar volledige naam en het Project evenals het oorspronkelijke investeringsbedrag en het gewenste investeringsbedrag of de wens tot volledige ontbinding van de Investeringsovereenkomst. OPC informeert Crowdfunder over deze mogelijkheid na totstandkoming van de Investeringsovereenkomst.

12. Totstandkoming Donatieovereenkomst

 1. Een Donatie door de Crowdfunder wordt gedaan door het sluiten van een Donatieovereenkomst. Deze Donatieovereenkomst wordt door de Ondernemer getekend voor aanvang van het Project en komt vervolgens op elektronische weg tot stand tussen de Ondernemer en de Crowdfunder door bevestiging van aanvaarding door de Crowdfunder.
 2. De Donatie zal bestaan uit het verstrekken van een Donatie aan de Ondernemer waar Ondernemer in sommige gevallen de Crowdfunder een beloning belooft te leveren.
 3. Iedere betaling van een Donatie door een Crowdfunder zal worden gedaan onder de opschortende voorwaarde van het behalen van het Doelbedrag door de Ondernemer. Iedere betaling van een Donatie door een Crowdfunder zal daarnaast worden gedaan op de Derdengeldenrekening, waarop de gelden zullen worden gehouden ten behoeve van de Crowdfunder totdat duidelijk is of het door de betreffende Ondernemer beoogde Doelbedrag op de Doeldatum is behaald en of de opschortende voorwaarde aldus is vervuld. Wanneer het Doelbedrag op de Doeldatum niet is gehaald zal de betaling teruggestort worden naar de Crowdfunder. Wanneer het Doelbedrag op de Doeldatum wel is gehaald, wordt de betaling doorgestort naar de Ondernemer.
 4. Als een Ondernemer het vastgestelde Doelbedrag haalt of overschrijdt, is hij vervolgens een tussen OPC en Ondernemer overeengekomen succes-fee verschuldigd aan OPC.

13. Beheervergoeding OPC en transactiekosten

 1. Als vergoeding voor de werkzaamheden die OPC ten behoeve van de Crowdfunders verricht in het kader van haar dienstverlening, rekent OPC een beheervergoeding aan iedere Crowdfunder over de door die Crowdfunder verstrekte en uitstaande hoofdsom van de Leningen in verband met Investeringen. Deze beheervergoeding wordt ingehouden op door de Ondernemer aan de Crowdfunder gedane betalingen (aflossingen en/of rentebetalingen) op grond van de Investeringsovereenkomst. Mocht er onverhoopt geen betaling van de Ondernemer ontvangen worden dan zal de vergoeding voor OPC over die specifieke Investering komen te vervallen. Voor een overzicht van de door OPC gehanteerde beheervergoeding zie pagina https://www.oneplanetcrowd.com/nl/s/tarieven. De beheervergoeding die op voormelde pagina vermeld staat op het moment van het doen van een Investering zal van toepassing zijn en blijven op die Investering.
 2. Indien Crowdfunder, in het geval van conversie-aanbieding bij een converteerbare Lening, besluit te converteren wordt na conversie geen beheervergoeding meer in rekening gebracht. Door het aanvaarden van deze Algemene Voorwaarden bevestigt iedere Crowdfunder ermee akkoord te zijn dat de in lid 1 genoemde inhouding door OPC worden uitgevoerd.
 3. De Betalingspartner brengt kosten in rekening voor het uitvoeren van betalingstransacties. Bij een succesvol Project - wanneer het Doelbedrag op de Doeldatum is gehaald - betaalt de Ondernemer deze transactiekosten. Bij een Project dat het Doelbedrag niet heeft gehaald, betaalt OPC deze kosten. Transactiekosten worden dus niet aan Crowdfunders doorberekend.

14. Garantie bij verkoop Producten

 1. De Ondernemer garandeert dat de aan de Crowdfunder geleverde Producten voldoen aan de in de Investeringsovereenkomst beschreven specificaties van de Producten, de gebruikelijke eisen en normen die er op het moment van levering redelijkerwijs aan gesteld kunnen worden en waarvoor zij bij normaal gebruik in Nederland zijn bestemd en de op de datum van totstandkoming van de Investeringsovereenkomst geldende wettelijke voorschriften.
 2. Iedere garantie komt te vervallen als een gebrek aan een Product is ontstaan als gevolg van of voortvloeit uit onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik, handelen in afwijking van door Ondernemer bij het Product verstrekte documentatie of handleidingen, onjuiste opslag of onderhoud door Crowdfunder en/of door derden, of wanneer, zonder schriftelijke toestemming van Ondernemer, de Crowdfunder of derden aan de zaak wijzigingen hebben aangebracht of hebben getracht aan te brengen, of daaraan andere zaken werden bevestigd die daaraan niet bevestigd dienen te worden of indien deze werden ver- of bewerkt op een andere dan de voorgeschreven wijze. De Crowdfunder komt evenmin aanspraak op garantie toe indien het gebrek is ontstaan door of het gevolg is van omstandigheden waar Ondernemer geen invloed op kan uitoefenen, daaronder begrepen weersomstandigheden (zoals extreme regenval of temperaturen).
 3. Indien – naar het oordeel van Ondernemer – tijdig en terecht een beroep op de garantie wordt gedaan, heeft Ondernemer de volgende opties: a. vervanging; b. reparatie; c. het verstrekken van een korting op de oorspronkelijke prijs, in onderling overleg met de Crowdfunder. Na het uitoefenen van een van de voornoemde opties door Ondernemer is hij terzake van zijn verplichting jegens de Crowdfunder volledig gekweten. De Crowdfunder kan vanwege enig gebrek in het Product geen ontbinding van de Investeringsovereenkomst vorderen, tenzij in redelijkheid van de Crowdfunder niet kan worden verwacht dat de Investeringsovereenkomst in stand blijft. Bij ontbinding heeft de Crowdfunder geen recht op schadevergoeding.

15. Overmacht

 1. Ondernemer heeft het recht de nakoming van zijn verplichtingen uit de Investeringsovereenkomst op te schorten, als hij door overmacht verhinderd is zijn verplichtingen na te komen.
 2. Onder overmacht wordt verstaan, iedere niet aan Ondernemer toerekenbare tekortkoming, waaronder mede begrepen: stakingen bij Ondernemer of derden, oorlog, oorlogsgevaar, oproer, brand, fabrieksstoornis, blokkades, uitsluiting, verkeersstoornis, stoornis in de aanlevering van de grondstoffen/halffabrikaten, ziekte van personeel, niet of niet tijdig voldoen aan hun verplichtingen door onderleveranciers.
 3. Wanneer de overmacht langer voortduurt dan 60 aaneengesloten dagen, hebben zowel Ondernemer als Crowdfunder het recht de Investeringsovereenkomst te ontbinden. Partijen hebben dan geen recht op vergoeding van de als gevolg van de ontbinding geleden of te lijden schade.
Blijf op de hoogte
laatste activiteit
George Herber heeft geinvesteerd in VanMoof | Getting the next billion on bikes
Annemarie van Mossel heeft geinvesteerd in VanMoof | Getting the next billion on bikes
dirksamson heeft geinvesteerd in VanMoof | Getting the next billion on bikes

Menu

Navigatie
Bekijk alle projectenBekijk alle projectenStart een project
Gebruiker
Mijn profielModerator

Laden