<iframe height="0" src="//www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-M27BQ6" style="display:none;visibility:hidden" width="0"></iframe>

Together we fund the future

Crowdfunding voor ondernemers en investeerders die een positief verschil maken. Onze ondernemers bieden u een aantrekkelijk financieel rendement. Met uw investering zetten zij de volgende stap.

Investeringsvormen en Risico’s

Oneplanetcrowd hanteert in Nederland drie verschillende financieringsvormen, ieder met een eigen risico- en rendementsprofiel.

Oneplanetcrowd streeft ernaar alleen verantwoorde en kansrijke projecten en bedrijven online te plaatsen. Garantie bieden dat ondernemers hun verplichtingen zullen nakomen doet Oneplanetcrowd niet. Het risicoprofiel is afhankelijk van het type bedrijf (startend of in de groei) en de vorm van financiering (lening, converteerbare lening, voorverkoop). Als investeerders moet u realiseren dat crowdfunding – ook bij de meer volwassen bedrijven - een hoog risicoprofiel heeft. U bent immers innovatie of snelle groei aan het financieren. Om innovatie te laten slagen, zal de ondernemer de nodige risico’s moeten nemen. Uitgangspunt voor Oneplanetcrowd is dat een investering dubbel rendement moet geven, maatschappelijk en financieel, en dat het risicoprofiel van een investering moet passen bij het aangeboden rendement. Tegenover een hoog risico, hoort dus volgens ons een kans op een (zeer) hoog financieel rendement. Financiële rendementen worden door Oneplanetcrowd team getoetst naar venture capital maatstaven.

Het is raadzaam de verstrekte informatie bij de projecten en bedrijven goed te lezen. Tevens is Oneplanetcrowd van mening dat het raadzaam is niet meer dan 10% van uw vrij belegbare vermogen te investeren in crowdfundingprojecten en uw risico’s te spreiden door uw totale investering over meerdere projecten te verdelen. Investeren met geleend geld wordt zeer afgeraden.

Oneplanetcrowd is de bemiddelaar tussen u en de ondernemer, maar is geen partij in de overeenkomst tussen crowdfunder en ondernemer. Vanzelfsprekend hebben wij – om een goede bemiddeling tot stand te brengen - het benodigde uitzoekwerk gedaan, maar we hebben geen volledig due diligence verricht. Lees bij de veelgestelde vragen: hoe beoordeelt Oneplanetcrowd de projecten en ondernemers? Ondanks dat we geen contractspartij zijn vinden wij als bemiddelaar wel dat wij een zorgplicht hebben. Deze zorgplicht houdt in dat we er op toezien dat de rechten en plichten van u en de ondernemer uit de overeenkomst(en) worden nagekomen. Wij blijven dus ook na het afsluiten van de overeenkomst betrokken. Hoe wij deze betrokkenheid invullen kunt u lezen in de veelgestelde vragen: wat doet Oneplanetcrowd als een ondernemer zijn verplichting niet nakomt?

Wilt u weten wat de status is van de financieringen die zijn uitgezet via ons platform? Dat leest u hierLees hier per financieringsvorm meer informatie:

Leningen

Leningen zijn een geschikt instrument voor bestaande ondernemingen die reeds omzet genereren, voldoende positieve cashflows voorspellen om in de toekomst rente en aflossing te betalen en die zekerheden kunnen inbrengen. Bij een lening leent u een bedrag uit tegen een gunstige rente.

De looptijd

De looptijd van de lening voor bedrijven ligt meestal tussen de één en vijf jaar. De looptijd van leningen voor (energie)projecten is meestal langer.

Aflossing

De aflossing van een lening kan op verschillende manieren gebeuren:

  • Lineair: Een lineaire lening wordt gelijkmatig afgelost. De te betalen termijnen bestaan uit rente en aflossing. De verschuldigde rente wordt berekend over het nog openstaande saldo van de hoofdsom (het geleende bedrag). De totale lasten (rente en aflossing) zijn aan het begin van de looptijd relatief hoog. De hoofdsom is dan nog hoog, dus wordt er relatief veel rente betaald. Omdat de hoofdsom ieder jaar voor een evenredig deel wordt afgelost, hoeft er steeds minder rente betaald te worden.
  • Bullet: Een bulletlening is een lening waarbij de gehele aflossing en rentebetaling in één keer aan het einde van de looptijd plaatsvindt.
  • Annuitair: Een annuïteitenlening is een lening waarin voor elke termijn het aflossingsbedrag zo wordt gekozen, dat de totale betaling rente en aflossing) per termijn gelijk is, en zodanig dat aan het einde van de looptijd de gehele lening is terugbetaald.

geld lenen

 

Rente

De Rente varieert tussen de 4%-10%. Dit is mede afhankelijk van de leningvorm die wordt gekozen alsmede het risico dat wordt gelopen.

Achterstelling

Een lening kan zijn achtergesteld. Dat wil zeggen dat de leninggever in het geval van faillissement van de ondernemer wordt achtergesteld: de achtergestelde leninggever komt in een faillissement in de volgorde van schuldeisers dus achter andere leninggevers. Wanneer sprake is van achterstelling zal dit duidelijk worden aangegeven bij het project. Veelal gaat het dan alleen om achterstelling aan de bank.

Zekerheden

In de meeste gevallen vraagt Oneplanetcrowd de ondernemer zekerheden in te brengen. Dit kunnen onderpanden zijn uit de onderneming en/of borgstelling persoonlijk door de ondernemer of borgstelling door een andere rechtspersoon. Per project wordt altijd aangegeven welke zekerheden van toepassing zijn.

Aflossingscapaciteit

Oneplanetcrowd wil van de ondernemer een begroting zien waaruit voldoende toekomstige aflossingscapaciteit van de lening blijkt. Naast het minimale doelbedrag dat de ondernemer bepaalt, wordt ook een maximaal verantwoord te lenen totaalbedrag bepaald door Oneplanetcrowd. Wordt dit bedrag bereikt, dan zet Oneplanetcrowd de leenmogelijkheid van het crowdfundingproject stop.

Risicoprofiel

Tijdens de looptijd van de lening kan het gebeuren dat een onderneming minder resultaat boekt dan geprognotiseerd. Het kan zelfs zijn dat het bedrijf failliet gaat in de tussentijd. Omdat de ondernemer bij het aangaan van de lening vaak zekerheden uit het bedrijf inbrengt en voor het resterende deel (persoonlijk) borgstelling verleent kan de lening bij een faillissement in principe worden terugbetaald. Wel is er een kans dat (een deel van) de lening alsnog niet kan worden voldaan omdat bij uitwinning van zekerheden niet altijd de volledige economische waarde kan worden verkregen. Zeker als er persoonlijke borgen aangesproken moeten worden van ondernemers, die dan al vaak veel privévermogen in de onderneming hebben geïnvesteerd, kan het zijn dat er niet voldoende geld over is om de leninggevers te compenseren..

In tegenstelling tot spaargelden bij de banken, vallen de door crowdfunders verstrekte leningen niet onder het depositogarantiestelsel of onder een ander garantiestelsel. Daarom is de geboden rente dan ook hoger dan spaarrentes bij de bank. Het verstrekken van leningen is risicovol.

Op iedere projectpagina waar leningen worden gevraagd, staan de specifieke leningcondities helder beschreven. Daar ziet Oneplanetcrowd op toe. Lees deze altijd aandachtig alvorens te investeren.

bekijk alle projecten

Converteerbare Leningen

Een converteerbare lening is geschikt voor een snelgroeiend bedrijf. Vaak zijn dit jonge bedrijven, hetgeen betekent dat er nog geen of beperkt omzet wordt gegenereerd en er nog geen voorspelbare cashflows zijn voor aflossing en rentebetalingen. Omdat producten vaak nog ontwikkeld moeten worden, zijn er bovendien veelal geen bedrijfszekerheden.

Als u kiest voor een converteerbare lening doet u dat om in de toekomst voor een (klein) deel aandeelhouder te worden in een potentieel snelgroeiend bedrijf. Daarmee ontstaat ook kans op een hoog rendement.

De converteerbare lening is een lening met daarbij het recht de lening later om te zetten naar certificaten van aandelen in het bedrijf. De totale looptijd van de lening is meestal 5 jaar.

De crowdfunder krijgt tijdens de looptijd van de lening eenmaal de mogelijkheid om het uitstaande leenbedrag plus opgebouwde rente te converteren naar aandelen. Deze mogelijkheid dient zich aan als een substantiële nieuwe investeerder een aandeel verwerft in de onderneming. Per onderneming bepaalt Oneplanetcrowd de hoogte van dit minimale substantiële investeringsbedrag. De crowdfunders kunnen hun lening plus rente vervolgens converteren naar certificaten van aandelen tegen dezelfde voorwaarden als deze nieuwe investeerder heeft bedongen, maar met een korting op de aandelenprijs. Crowdfunders krijgen deze korting omdat zij immers al eerder hun geld aan de ondernemer toevertrouwden dan deze nieuwe investeerder. De korting bedraagt meestal 15% als conversie in jaar 1 wordt aangeboden en meestal 30% in jaar 2 of 3. Alleen indien conversie al binnen twee maanden na afloop van de crowdfundingcampagne wordt aangeboden, is er geen korting.

Dient zich geen nieuwe investeerder aan binnen de eerste drie jaar van de looptijd van de lening, dan wordt een onafhankelijke register-accountant aangewezen om de marktwaarde van de onderneming te bepalen. Ook dan is de korting van toepassing. Op deze manier kunnen de crowdfunders erop vertrouwen dat in beide gevallende de prijs voor certificaten bij conversie van de lening wordt vastgesteld door een onafhankelijke partij: ofwel door een investeerder, ofwel door een register-accountant.

Download hier een voorbeeld van een berekening uitoefenen conversierecht

De crowdfunder kan er ook voor kiezen om niet te converteren en de lening te laten aflossen. De aflossing kan óf bullet zijn, dat wil zeggen in één keer aan het einde van de looptijd van (meestal) 5 jaar óf lineair worden afgelost vanaf het conversiemoment tot aan het einde van de looptijd.

Crowdfunders die besluiten wel te converteren, worden gebundeld in één rechtspersoon, een zogenaamde Stichting Administratiekantoor (STAK). Deze STAK is de directe aandeelhouder in de onderneming en zal worden bestuurd door de ondernemer. De STAK geeft aan de crowdfunders stemrechtloze certificaten uit. Het bestuur is verplicht te zorgen dat alle economische rechten van de crowdfunders worden uitgeoefend. Bijvoorbeeld als er een significant deel van de aandelen in de onderneming wordt verkocht, dan moet een even groot aandeel van de STAK ook mee worden verkocht, zodat de crowdfunders hiervan meeprofiteren (‘tag along recht’). Op deze manier ontstaat een ‘exit’ voor de crowdfunders en realiseren zij bij succes van de ondernemer een rendement op de investering.

Door de conversiemogelijkheid bestaat de converteerbare lening in feite dus uit 2 fasen:

  • De eerste fase – vóór conversie - bent u leningverstrekker en heeft de financiering in sommige gevallen zekerheden, hierbij is er altijd sprake van achterstelling aan de bank (zie hierboven de toelichting op achterstelling). Opgelopen rente en aflossing worden tot het moment van conversie niet uitbetaald want het doel is immers om te converteren en voor de onderneming is het belangrijk om het kapitaal zoveel mogelijk voor groei aan te wenden. Als u geen gebruik wenst te maken van de conversie-aanbieding, blijft het bij deze fase en moet de ondernemer u conform afspraak aflossen.
  • De tweede fase - na conversie - bent u mede aandeelhouder. De uitstaande lening inclusief de opgelopen rente wordt dan omgezet naar aandelen. Waarbij u als investeerder een korting krijgt op de aandelenprijs. Als aandeelhouder heeft u dan geen recht meer op zekerheden; u heeft immers geen lening meer. U heeft als aandeelhouder via de STAK vanzelfsprekend wel recht op dividend en alle relevante economische aandeelhoudersrechten die u als mede aandeelhouder in een groeiend bedrijf moet hebben.

Gedurende de eerste fase ontvangt u rente. Het rentepercentage varieert tussen de 4% - 10%. Dit is een relatief laag rentepercentage gezien het risico dat u loopt. De reden hierachter is dat u de mogelijkheid heeft om de lening te converteren en op die manier uw rendement kan maken.

Risicoprofiel

Omdat converteerbare lening meestal verstrekt worden aan jonge, potentieel snelgroeiende bedrijven, kan het zijn dat de prognoses van de ondernemer niet uitkomen, dan wel in een ander tempo uitkomen. Een jonge onderneming is gedurende de eerste fase vaak ook nog afhankelijk van andere vroege fase investeringen, zoals subsidies en andere bijdragen om tot voldoende inkomen uit verkopen te komen. Er is een significant risico dat investeerders hun investering niet terug zullen krijgen, bijvoorbeeld doordat het bedrijf vertraging of fundamentele tegenslagen ondervindt bij de ontwikkeling van haar producten en markten. Of doordat het bedrijf niet in staat zal blijken om voldoende vervolg-investeringen te realiseren om de volgende fase te bereiken. Veel innovatieve startende bedrijven redden het uiteindelijk niet en moeten worden opgeheven.

Het risico van een investering in de converteerbare lening is hoog. Daarentegen staat de kans dat u een hoog rendement behaalt als u uw lening heeft geconverteerd en het bedrijf daarna heel succesvol wordt.

Op iedere projectpagina waar (converteerbare) leningen worden gevraagd, staan de specifieke leningcondities helder beschreven. Daar ziet Oneplanetcrowd op toe. Lees deze altijd aandachtig alvorens te investeren.

Lees hier de veelgestelde vragen over Converteerbare Leningen.

bekijk alle projecten

Voorverkoop (ook wel ‘rewards’)

Een ondernemer die bijvoorbeeld een nieuw product op de markt wil brengen, maar daarvoor een grote minimale order moet afnemen van zijn leverancier of een marketingcampagne wil financieren, kan zeer gebaat zijn bij het voorverkopen van dit product. Andersom profiteert de investeerder die als eerste het product in handen krijgt, vaak van een aanzienlijke korting of interessante extra’s.

Oneplanetcrowd vraagt van de ondernemer een begroting waarin alle vaste en variabele kosten opgenomen moeten zijn die voor levering aan de crowdfunders nodig zijn. Afspraken met leveranciers moeten zoveel mogelijk zijn vastgelegd. De tijd tussen investering in het crowdfundingproject en levering van het product of de dienst wordt zo kort mogelijk gehouden. De kans op onverwachts hoger uitvallende kosten en faillissement van het bedrijf voordat levering plaatsvindt, wordt door de genomen maatregelen zo klein mogelijk gehouden. Toch kan het gebeuren dat realisering van een product of dienst onverhoopt niet slaagt, waardoor u kans loopt uw investering kwijt te raken. Wanneer levering van het product of de dienst over een lange tijd zal plaatsvinden, kan het risico toenemen dat levering in gevaar komt.

bekijk alle projecten

Blijf op de hoogte
laatste activiteit
saihosan heeft geïnvesteerd in PlantVierkant: meer groen in de stad
Max Chateau heeft geïnvesteerd in PlantVierkant: meer groen in de stad
maartenkalfsbeek heeft geïnvesteerd in PlantVierkant: meer groen in de stad

Menu

Navigatie
Bekijk alle projectenStart een project
Gebruiker
Mijn profielModerator

Laden