Deze crowdfunding is een samenwerking tussen Oneplanetcrowd en ASN Bank

Together we fund the future

Crowdfunding voor ondernemers en investeerders die een positief verschil maken. Onze ondernemers bieden u een aantrekkelijk financieel rendement. Met uw investering zetten zij de volgende stap.
Over Oneplanetcrowd 

Veelgestelde vragen (FAQ)

Over crowdfunding

Werkwijze Oneplanetcrowd

Projecten

Doelbedrag en leveringstermijn

Investeringen en risico's

De achtergestelde converteerbare lening

De beheervergoeding

Betalen en cadeaukaart

Portefeuilleoverzicht

Support

Wat is crowdfunding?

Crowdfunding is een manier van financiering waarbij een grote groep mensen (de ‘crowd’) individueel een geldbedrag investeert (dit kan ook een heel klein bedrag zijn). Samen levert dit een geldbedrag op waarmee een project of onderneming gefinancierd kan worden. Crowdfunding begon in Amerika en is wereldwijd flink in opmars als alternatief voor lenen bij een bank of grote investeerder. In het Nederlands zou het ‘gemeenschapsfinanciering’ kunnen heten, maar dat vinden wij niet zo’n mooi woord.

Terug naar boven

Hoe beoordeelt Oneplanetcrowd de projecten en ondernemers?

Alle ondernemers volgen de toelatingsprocedure: Oneplanetcrowd ziet het als haar taak de ondernemers en hun projecten te beoordelen voordat deze op het crowdfundingplatform online worden geplaatst. Grofweg komt éénvierde van het aantal ondernemers door het beoordelingsproces. 1. Als na aanmelding een project in aanmerking lijkt te komen voor plaatsing op Oneplanetcrowd, vindt er in het geval dat de ondernemer leningen wil aantrekken altijd een analysegesprek plaats met de ondernemer. 2. Ondernemer wordt verzocht de volgende documenten en informatie aan te leveren voorafgaand aan het analysegesprek:

 • Kopie identiteitsbewijs. Hiermee wordt de identiteit van de ondernemer vastgesteld.
 • KvK nummer. Hiermee wordt vastgesteld of de organisatie geregistreerd staat en of de ondernemer bevoegd is de organisatie als rechtsgeldig te vertegenwoordigen.
 • Verklaring omtrent Gedrag.
 • BKR registratie. Hieruit blijkt of er achterstand van betaling of kredietaflossing op naam van de ondernemer geregistreerd staat.
 • Financiële begroting. Historische gegevens (o.a. jaarverslag en recente balans) en projecties met toekomstige verwachte resultaten en rendementen.
 • Business plan. Startende ondernemers die een achtergestelde converteerbare lening van de crowdfunders willen verkrijgen, moeten een business plan inleveren.

 1. De beoordeling van de ondernemer en financiële begroting wordt uitgevoerd door ervaren business analisten van Start Green Capital. Het analysegesprek wordt op het kantoor van Oneplanetcrowd en Start Green Capital gevoerd. Tijdens dit gesprek worden onder andere de onderliggende aannames van het businessplan besproken. Na afloop van het gesprek wordt het financiële plan geanalyseerd en worden er berekeningen gemaakt van de toekomstige aflossingscapaciteit. De begroting moet voorspellen dat - voor zover redelijkerwijs kan worden voorzien - de onderneming aan de toekomstige verplichtingen aan de crowdfunders kan voldoen. Naast het minimale doelbedrag dat de ondernemer bepaalt, wordt ook een maximaal verantwoord te lenen totaalbedrag bepaald door Oneplanetcrowd. Wordt dit bedrag bereikt, dan zet Oneplanetcrowd de leenmogelijkheid van het crowdfundingproject stop. Naar aanleiding van de beoordeling worden er per ondernemer specifieke aanvullende voorwaarden en verklaringen opgesteld die in de projectovereenkomst met Oneplanetcrowd door de ondernemer ondertekend moeten worden. Deze gaan bijvoorbeeld over een achterstallige managementfee op de balans die niet met het geld van de crowdfundingcampagne vereffend mag worden, zodat gelden van de crowdfunders daadwerkelijk aangewend worden voor groei van de onderneming. Tot de standaard voorwaarden die een ondernemer moet ondertekenen behoren onder andere:
  • (Rente)betalingen/leveringen/aflossingen aan de crowdfunders komen na de bank maar uitdrukkelijk vóór aandeelhouders (non-dividend verklaring) en andere lening-verstrekkers,
  • Er worden geen buitensporige managementfees en/of salarissen betaald totdat aan de verplichtingen aan de crowdfunders is voldaan,
  • Er vinden geen buitensporige licentieverrekeningen naar holding/management b.v.’s en dergelijke plaats totdat aan de verplichtingen aan de crowdfunders is voldaan, en
  • Achterstallige crediteuren worden niet met geld van de crowdfunders afgelost.
 2. De projectpagina die uiteindelijk online geplaatst wordt, wordt door Oneplanetcrowd nagekeken op helderheid, transparantie en volledigheid. 5. De overeenkomsten die bij investering in het project tot stand komen tussen ondernemer en crowdfunder, worden voorafgaand aan online plaatsing door Oneplanetcrowd opgesteld en vervolgens voor akkoord voorgelegd aan de ondernemer. 6. Na succesvol doorlopen van de toelatingsprocedure en ondertekening van de projectovereenkomst tussen ondernemer en Oneplanetcrowd, wordt het project van de ondernemer online geplaatst.

Terug naar boven

Biedt Oneplanetcrowd garanties?

Investeren in crowdfundingprojecten op Oneplanetcrowd brengt risico’s met zich mee. Oneplanetcrowd doet haar best alleen verantwoorde en naar verwachting kansrijke crowdfundingprojecten online te plaatsen, maar biedt geen garanties dat ondernemers hun verplichtingen daadwerkelijk (kunnen) nakomen. Ondanks dat Oneplanetcrowd bepaalde informatie heeft geverifieerd, garandeert Oneplanetcrowd op geen enkele wijze dat er geen vergissingen of fouten zijn gemaakt, of dat de plannen geen onjuistheden bevatten. Plannen gaan uit van toekomstprojecties en die bevatten per definitie risico’s en onzekerheden. Lees hier meer over risicoprofielen per financieringsvorm.

Terug naar boven

Staat Oneplanetcrowd onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten?

Ja. Oneplanetcrowd International BV heeft van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) een ontheffing voor het bemiddelen in opvorderbare gelden en staat geregistreerd onder nummer 19000021. Onder dit regime mag Oneplanetcrowd bemiddelen in leningovereenkomsten van ondernemingen. Geldvragers zullen bij Oneplanetcrowd daarom nooit particulieren zijn.

Een ontheffing van het bemiddelen in opvorderbare gelden betekent – strikt genomen – dat platform niet onder doorlopend toezicht van de AFM staat. Maar omdat de AFM de ontwikkelingen in de crowdfundingsector goed wil volgen, rapporteert Oneplanetcrowd twee keer per jaar aan de AFM over onder meer de omvang van Oneplanetcrowd.

Terug naar boven

Geeft Oneplanetcrowd ook advies?

Oneplanetcrowd geeft geen beleggings- of investeringsadvies. De aangeboden profielen op de website zijn uitdrukkelijk geen aanbevelingen van de zijde van Oneplanetcrowd om geld te verstrekken. De investeerder maakt zelf een eigen beoordeling, al dan niet met een eigen adviseur.

Terug naar boven

Heeft Oneplanetcrowd een winstoogmerk?

Ja. Onze aard en intentie is dat we samen duurzame en sociale innovatie mogelijk willen maken met investeerders en kansrijke ondernemers willen ondersteunen. Het is voor ons niet nodig om afhankelijk te zijn van subsidies, omdat wij werken met ondernemers die de waarde van onze diensten inzien en bereid zijn hiervoor te betalen (zie ook: kosten van Oneplanetcrowd). We hebben daarom een winstoogmerk, net als de meeste van de ondernemers die wij ondersteunen. Een enkele keer doen wij een actie pro-bono, zoals onze kerstactie ten behoeve van de slachtoffers op de Filippijnen.

Terug naar boven

Wat doet Oneplanetcrowd als een ondernemer zijn verplichting niet nakomt?

Het is goed om te beseffen dat na afsluiten van de financiering de verplichting van nakomen van deze financiering bij de ondernemers ligt en dat juridisch afdwingen van deze verplichting alleen gedaan kan worden door de crowdfunder, die de tegenpartij is van de overeenkomst met de ondernemer. Oneplanetcrowd is in het proces de bemiddelaar geweest en formeel geen partij. Zij heeft geen directe juridische middelen om bijvoorbeeld de ondernemer te dwingen rente en aflossing te (laten) betalen. Wel vinden wij dat wij als Oneplanetcrowd een zorgplicht hebben, waarmee we toezien of de verplichtingen naar de investeerders worden nagekomen. Om deze zorgplicht in te vullen houdt Oneplanetcrowd ten eerste goed bij aan welke verplichtingen de ondernemers wanneer moeten voldoen. Wanneer Oneplanetcrowd constateert dat er te laat, gedeeltelijk of zelfs helemaal niet, aan een verplichting wordt voldaan, zal Oneplanetcrowd in gesprek treden met de ondernemer om te bespreken of en hoe dit opgelost kan worden. Tevens zal Oneplanetcrowd er zorg voor dragen dat de investeerders hierover worden geïnformeerd. Als binnen zes maanden na overeengekomen leveringsdatum of aflossingsdatum door de ondernemer nog altijd niet is voldaan aan de verplichting, zal Oneplanetcrowd middels gesprekken met de ondernemer, onderzoeken of er sprake is van ‘onredelijk niet nakomen’. Indien hier sprake van is, zal Oneplanetcrowd samen met een gekwalificeerde jurist het mogelijk maken dat de benadeelde crowdfunders met elkaar in contact kunnen komen om zichzelf te organiseren om gezamenlijk tot juridische stappen over te gaan. De kosten van deze collectieve juridische actie zijn voor de crowdfunders. Omdat de juridische kosten door de ‘crowd’ gedragen worden zullen die naar verwachting per crowdfunder laag zijn. Daarnaast kan een ondernemer zich veelal niet permitteren dat een grote groep klanten negatief over het bedrijf spreekt. Wij schatten dan ook in dat het uiterste middel van collectieve juridische actie het benodigde effect zal hebben. Echter zekerheid hierop is er vanzelfsprekend niet. Tot ‘onredelijk niet nakomen’ behoren fraude, bedrog, dwaling of moedwillig verzaken. Indien het crowdfundingproject niet slaagt door overmacht en/of doordat het technisch/commercieel niet mogelijk bleek aan de verplichtingen te voldoen, valt dit uitdrukkelijk niet onder ‘onredelijk niet nakomen’. Technisch en commercieel risico zijn immers risico's, waar de investeerder nadrukkelijk rekening mee moet houden bij het aangaan van de financiering. Onder overmacht valt ook ziekte en overlijden.

Terug naar boven

Hoe dien ik een project in?

Kijk op de pagina ‘Start een crowdfundingproject’

Wat zijn de voorwaarden waaraan een project moet voldoen?

Kijk op de pagina ‘Start een crowdfundingproject'

Moet ik BTW afdragen over het geld dat ik ophaal middels crowdfunding?

In algemene zin is BTW altijd van toepassing als een tegenprestatie - een product of dienst in welke vorm dan ook - wordt geleverd aan de crowdfunder in ruil voor het geldbedrag. In dat geval gebruik je bij Oneplanetcrowd de 'voorverkoop' optie. Tijdens het aanmaken van de voorverkoop-fundingknop geef je het juiste tarief aan en verwerkt de website vervolgens automatisch het juiste BTW bedrag in de koopovereenkomst die tot stand komt tussen crowdfunder en ondernemer. Het bedrag dat de crowdfunder ziet, en dat je ingeeft als verkoopprijs, is altijd inclusief BTW. Als er geen sprake is van een tegenprestatie of de donateur krijgt slechts een (zeer) kleine attentie als bedankje voor de donatie, dan kan gekozen worden voor de 'donatie' optie en is er geen sprake van BTW. Deze optie is vooral geschikt voor non-profit instellingen, zoals bijvoorbeeld stichtingen met een ANBI status.

Terug naar boven

Wat zijn de kosten voor het plaatsen van een project op Oneplanetcrowd.nl?

PLAATSINGSFEE OF ANALYSEFEE

Na goedkeuring van uw project brengen wij voor donaties en voorverkoopcampagnes eenmalig een plaatsingsfee in rekening van € 200,- plus 1% over het gestelde doelbedrag. Ondernemers die leningen of een andere financieringsvorm willen aantrekken waarbij een professionele business analist een uitgebreide financiële analyse zal uitvoeren, wordt voorafgaand aan deze analyse een fee van € 450,- in rekening gebracht. Deze ondernemers betalen geen plaatsingsfee.

Succesfee

Bij het behalen van het gestelde doelbedrag betaalt u een succesfee over het opgehaalde eindbedrag. De hoogte van deze fee is afhankelijk van de financieringsvorm. In het geval van een lening geldt een succesfee van 2% over het opgehaalde eindbedrag plus 1% voor ieder jaar van de looptijd van de lening. Deze fee wordt in één keer in rekening gebracht aan het einde van de campagne. Bij de overige financieringsvormen geldt een succesfee van 7% over het uiteindelijk opgehaalde eindbedrag.

Indien uw project wordt gefinancierd met een lening in combinatie met een andere financieringsvorm, dan worden de genoemde succesfees apart berekend over het gedeelte van het eindbedrag dat is opgehaald met de lening en het gedeelte van het eindbedrag dat is opgehaald met de andere financieringsvorm.

Rekenvoorbeeld: Het totaal opgehaalde eindbedrag van de campagne is €150.000. Hiervan is €120.000 opgehaald met een lening met een looptijd van 3 jaar. De overige € 30.000 is opgehaald met voorverkoop van producten. De analysefee is € 450 en de succesfee is 2% van € 120.000 + drie keer 1% van € 120.000. Dat is een totaal van € 6.000 succesfee voor de lening. Dit bedrag wordt vermeerderd met de succesfee van 7% over € 30.000 = € 2.100. De totale succes-fee van de campagne is € 6.000 + € 2.100 = € 8.100. De plaatsingsfee is hier niet van toepassing.

Transactiekosten

De transactiekosten die betalingspartner Buckaroo in rekening brengt, worden alleen bij een succesvolle campagne zonder opslag doorbelast aan de ondernemer. De ondernemer krijgt hiervan een specificatie. De kosten per transactie hangen af van de door crowdfunder gekozen betaalmethode:

iDeal - €0,50 Overboeking - €0,35 Eenmalige incasso - €0,40 Sofortbanking - €0,25 + 2% over investeringsbedrag (minimaal €0,45)

Wordt het gestelde doelbedrag niet behaald? Dan neemt Oneplanetcrowd de transactiekosten voor haar rekening en betaal je alleen de plaatsingsfee. Wij gaan dus gezamenlijk het ondernemersrisico aan voor het behalen van het doelbedrag.

Terug naar boven

Hoe kan ik een project helpen?

U kunt de ondernemer verder helpen door uw netwerk in te schakelen. Kent u mogelijke afnemers, partners of klanten voor de ondernemer? Kent u andere potentiële investeerders? Heeft u ideeën over hoe het succes van de ondernemer vergroot kan worden? Deel uw netwerk, uw kennis en ervaring via ons en deel mee in het gezamenlijke succes!

Terug naar boven

Hoe blijf ik op de hoogte van een project waarin ik heb geïnvesteerd?

Tijdens de crowdfundingcampagne mailt de ondernemer regelmatig updates van het crowdfundingproject. Voor die updates kunt u zich aanmelden op de betreffende projectpagina, als u bent ingelogd. Heeft u geïnvesteerd in het project? Dan staat u hiervoor automatisch ingeschreven. Vlak na de einddatum worden de crowdfunders geïnformeerd of het doelbedrag succesvol opgehaald is. De ondernemer stuurt net zolang updates totdat alle verplichtingen aan de crowd nagekomen zijn. De ondernemer heeft zich verplicht, in de overeenkomst met Oneplanetcrowd, dat de crowdfunders minimaal eens per zes maanden worden gemaild met een update, totdat het beloofde product is geleverd, de aflossing van de lening is voltooid en/of de lening is geconverteerd naar certificaten van aandelen. Deze update bevat een bondige beschrijving van de huidige stand van zaken van de onderneming. Ook moet de ondernemer crowdfunders inlichten zodra blijkt dat er vertraging in levering of aflossing zal optreden.

Terug naar boven

Kan ik ook van andere projecten op de hoogte gehouden worden?

Ja dat kan. Op iedere projectpagina vindt u, als u bent ingelogd, een knop waarmee u aangeeft op de hoogte gehouden te willen worden. Na aanmelding stuurt de ondernemer u per email regelmatig een update.

Terug naar boven

Hoe kan ik vragen stellen over een project?

De beste manier om vragen te stellen over een project, is door een reactie achter te laten op de projectpagina. Onder het kopje “opmerkingen” kunt u een vraag plaatsen die door de ondernemer persoonlijk beantwoord kan worden.

Terug naar boven

Wat is het doelbedrag?

Dit is het bedrag dat vooraf door de ondernemer is bepaald als minimaal totaal op te halen geldbedrag van de crowd. Bij elkaar opgeteld moeten de crowdfunders dit bedrag investeren in het project binnen de gestelde termijn van meestal een periode tussen 1 en 3 maanden.

Terug naar boven

Wat gebeurt er als het doelbedrag is behaald?

Eerst wordt de ondernemer gevraagd een verklaring te tekenen waarin onder meer staat dat de ondernemer nog steeds de rechtsgeldige vertegenwoordiger is en de uitgangspunten en aannames van de gepresenteerde financiële begroting nog van toepassing zijn. Tevens wordt gevraagd of ondernemer nog op schema loopt en de producten en/of diensten volgens de afgesproken termijn geleverd zullen gaan worden en-of het beloofde rendement of conversierecht nog steeds realistisch is. Indien beide in orde zijn, wordt het gefinancierde bedrag gestort op de rekening van de ondernemer. Indien één van beide zaken niet in orde is, wordt naar een oplossing gezocht, worden de investeerders geïnformeerd en wordt in het uiterste geval het geld aan de investeerders gerestitueerd.

Terug naar boven

Wat als het doelbedrag niet wordt gehaald?

Crowdfunders worden hierover geïnformeerd en de investering wordt binnen 14 werkdagen door Oneplanetcrowd teruggestort aan de crowdfunders.

Terug naar boven

Kan het doelbedrag worden overschreden?

Ja. Bij Oneplanetcrowd kan nog steeds geïnvesteerd worden als het minimale doelbedrag al is gehaald, zolang de crowdfundingcampagne loopt. Een ondernemer kan wel een maximumoplage per investering aangeven en een maximum te lenen bedrag. Deze laatste wordt vastgesteld door de businessanalist die het project voorafgaand aan online gaan beoordeelt. Oneplanetcrowd hoopt natuurlijk dat de doelbedragen ver worden overschreden en alle maximum oplages en leenbedragen worden bereikt!

Terug naar boven

Hoe lang heeft de ondernemer de tijd om het geld van de crowd bij elkaar te krijgen?

De crowdfundingcampagne van een project op Oneplanetcrowd loopt over een periode die de ondernemer gekozen heeft, meestal tussen de 1 en 3 maanden.

Terug naar boven

Wat houdt het in om een crowdfundingcampagne te voeren als ondernemer?

Het voeren van een crowdfundingcampagne houdt in dat u met de hulp van anderen - een (marketing)campagne kunt voeren voor uw crowdfundingproject en bereid bent uw eigen netwerk (zakelijk, vrienden, familie) te activeren bij de kapitaalverwerving. Affiniteit met (consumenten)marketing draagt sterk bij aan succes. Het is belangrijk dat u zelf een groep volgers/community hebt opgebouwd via online social media. Hoe groter deze groep is, hoe meer kans van slagen uw crowdfundingcampagne heeft. De ervaring leert dat wanneer een ondernemer zijn eigen ‘crowd’ aanspreekt, de campagne, samen met de geregistreerde 10.000 investeerders van Oneplanetcrowd, een veel grotere slagingskans heeft. Oneplanetcrowd heeft dan ook een succesratio van 70% op geplaatste projecten.

Terug naar boven

Waar is mijn geld als ik geïnvesteerd heb in een project maar dit geld nog niet is overgemaakt naar de ondernemer?

In de tijd tussen de investering van de crowdfunder, tot het behalen van het minimale doelbedrag, staat het geld van de crowdfunders op een ‘derdengeldenrekening’ van onze onafhankelijke betalingspartner Buckaroo. De onafhankelijkheid betekent dat – gedurende de looptijd van de crowdfundingcampagne - bij een eventueel faillissement van één van de betrokken partijen, de gelden veilig geparkeerd staan en blijven toebehoren aan degene die het geld heeft overgemaakt: de crowdfunder.

Terug naar boven

Op welke termijn krijg ik de producten geleverd?

Als u op een fundingknop (aan de rechterkant van iedere projectpagina) hebt geklikt, leest u wanneer de ondernemer verwacht het product of de dienst te leveren. Deze informatie staat ook in de investeringsovereenkomst tussen crowdfunder en ondernemer.

Terug naar boven

Hoe investeer ik?

Kijk op de pagina ‘Crowdfunding in 3 stappen’

Terug naar boven

Is er een minimaal en maximaal financieringsbedrag?

Ja, de ondernemer maakt fundingknoppen aan met verschillende bedragen en kiest hierbij per knop het te investeren. Oneplanetcrowd moedigt ondernemers aan om investeren vanaf een klein bedrag mogelijk te maken voor crowdfunders.

Terug naar boven

Wat is een investeringsovereenkomst?

Dit is de overeenkomst die tot stand komt tussen u als crowdfunder en de ondernemer op het moment dat u een investering doet. Hierin staan alle financieringsvoorwaarden en de verplichtingen van de ondernemer aan u.

Terug naar boven

Wat zijn de risico’s? Is er een kans dat ik mijn investering straks kwijt ben?

Ja. Investeren in crowdfundingprojecten is risicovol en kan vergeleken worden met beleggen. Er bestaat een risico, dat de ondernemer onverhoopt niet aan de verplichtingen kan voldoen, bijvoorbeeld bij faillissement of door overmacht doordat de innovatie bijvoorbeeld technisch uiteindelijk niet lukt. Dan kan de crowdfunder zijn of haar investering (geheel of gedeeltelijk) kwijtraken. Lees hier ook de uitgebreide risicoprofielen van de financieringsvormen.

Terug naar boven

Welke vormen van investeren zijn er op Oneplanetcrowd.nl mogelijk?

Oneplanetcrowd hanteert vier investeringsvormen:

 • Leningen
 • Achtergestelde converteerbare leningen
 • Voorverkoop
 • Donatie
Lees hier de uitgebreide informatie per financieringsvorm.

Terug naar boven

Wat zijn de kenmerken en risico's van projectfinanciering?

Projectfinanciering kenmerkt zich door het feit dat de financiering aan wordt getrokken door een aparte entiteit, een Special Purpose Vehicle (SPV). De financiers van het project kunnen alleen aanspraak maken op de cash flows en activa van het project en lopen hierdoor alleen risico over het project zelf. Binnen dit project is er vaak sprake van een hoge mate van voorspelbaarheid van de kasstromen doordat bij aanvang van de financiering alle (prijs)afspraken met betrokken partijen (leveranciers, afnemers etc.) al grotendeels vast zijn gelegd in contracten. Door deze hoge mate van ‘structurering’ heeft projectfinanciering doorgaans een gematigd risicoprofiel. De kasstromen zijn vaak dermate voorspelbaar dat op basis daarvan de financiering verstrekt kan worden. Dit gebeurt door bijvoorbeeld pensioenfondsen, energiefondsen of banken die vaak grote bedragen investeren in energie- of vastgoed projecten. Oneplanetcrowd maakt het nu ook voor particulieren mogelijk om projectfinanciering te verstrekken in de vorm van een (achtergestelde) lening tegen een aantrekkelijke rente.

Terug naar boven

Wat is het belang van het spreiden van mijn investeringen?

Oneplanetcrowd biedt een divers aanbod van crowdfundingprojecten met verschillende risico-rendementsverhoudingen. Het is op de eerste plaats belangrijk dat u voor zichzelf bepaalt in welke type projecten u wilt investeren aan de hand van uw risicoprofiel als ook het deel van uw vermogen dat u wilt investeren. Vervolgens is het verstandig om uw investeringen te spreiden over verschillende projecten. Hiermee spreidt u automatisch ook uw risico. Oneplanetcrowd is van mening dat het raadzaam is niet meer dan 10% van uw vrij belegbare vermogen (spaargeld dat u kunt missen) te investeren in crowdfundingprojecten en tevens uw risico te spreiden door uw totale investering over minimaal 10 projecten te verdelen.

Terug naar boven

Wat is de status van de verstrekte financieringen?

Oneplanetcrowd heeft met de branchevereniging Nederland Crowdfunding uniforme afspraken gemaakt over het weergeven van de status van financieringen. Hier vindt u daarvan het resultaat. Maar let op, de crowdfundingmarkt is nog relatief nieuw en volop in ontwikkeling. De gepresenteerde cijfers zullen de komende jaren dan ook nog aan veranderingen onderhevig zijn. De cijfers geven een beeld over het verleden en bieden u daarmee niet de garantie voor het succes van toekomstige projecten en investeringen.

Terug naar boven

Hoe worden de uitstaande financieringen gewaarborgd als Oneplanetcrowd failliet zou gaan?

Mocht Oneplanetcrowd International (in het ergste geval) failliet gaan dan zijn de belangen voor u als investeerder alsnog gewaarborgd. Omdat goed te kunnen toelichten maken we onderscheid tussen het terugbetalen van de financiering en de dienstverlening van Oneplanetcrowd naar de investeerders. Terugbetalen van de financiering

 1. Oneplanetcrowd bemiddelt voor iedere crowdfunder een direct contract tussen de ondernemer en de crowdfunder. Dit contract legt de rechten en plichten van de ondernemer jegens de crowdfunder vast. De belangrijkste verplichting van de ondernemer is dat hij/zij de crowdfunder rente en/of aflossing betaalt, ook als Oneplanetcrowd niet meer zou bestaan. In dit geval kan iedere crowdfunder rechtstreeks bij de ondernemer eisen dat de overeengekomen verplichtingen worden nagekomen.
 2. Voortzetten van de dienstverlening Uw recht op terugbetaling zal dus niet vervallen bij een faillissement van Oneplanetcrowd. Om er in alle gevallen voor te zorgen dat ook de beheer & monitoring dienstverlening van Oneplanetcrowd kan worden voortgezet, heeft Oneplanetcrowd Stichting Custodian Agent OPC (= 'beheer') opgericht. Deze stichting 'beheer', die als zelfstandige juridische entiteit naast Oneplanetcrowd staat, behartigt de belangen van de investeerders. Dat betekent dat deze Custodian bijvoorbeeld pandrechten kan gaan uitwinnen namens de crowd als de ondernemer zijn verplichtingen niet nakomt. Voor het uitvoeren van dit werk huurt Custodian nu Oneplanetcrowd in, maar in het geval dat Oneplanetcrowd onverhoopt failliet zou gaan heeft de stichting alsnog de financiële middelen om een andere professionele partij in te huren die de monitoring voor de crowd kan verrichten.
Terug naar boven

Wat is een Achtergestelde Converteerbare Lening?

De achtergestelde converteerbare lening biedt crowdfunders de mogelijkheid hun lening later te converteren naar aandelen en zo mede-eigenaar te worden van een potentieel snelgroeiend bedrijf. Daarmee ontstaat ook kans op een hoog rendement. De achtergestelde converteerbare lening is een lening met daarbij het recht de lening later om te zetten naar certificaten van aandelen in het bedrijf. De totale looptijd van de lening is vijf jaar. Lees hier de uitgebreide informatie over de achtergestelde converteerbare lening en de risico's.

Terug naar boven

Waarom werkt Oneplanetcrowd met een converteerbare lening in plaats van direct aandelen uit te geven?

Het is zeer moeilijk om een goede waardering te maken voor jonge, snel groeiende bedrijven. Om direct aandelen uit te geven, moet er een aandelenprijs (oftewel een waardering) gemaakt worden. De waardering geschiedt normaal gesproken nadat ondernemer en investeerder langdurig met elkaar in gesprek zijn geweest, waarbij in de gesprekken veel informatie wordt uitgewisseld en er onderhandeld is. De individuele crowdfunder is niet in staat dit te doen, waardoor de ondernemer zelf zijn aandelenprijs kan bepalen en er geen echte marktprijs tot stand komt.

Door met converteerbare leningen te werken hoeft het bedrijf nu niet gewaardeerd te worden. Het bedrijf wordt pas gewaardeerd als later een (professionele) investeerder aandelen in het bedrijf koopt. Op dat moment gebruiken we de marktprijs die dan tot stand komt om de converteerbare lening te converteren naar aandelen. Uiteraard krijg je als crowdfunder een korting op deze prijs omdat je al eerder bent ingestapt en dus meer risico hebt gelopen.

Terug naar boven

Wanneer krijg ik een aanbod om te converteren naar aandelen?

Een (achtergestelde) converteerbare lening is een lening met het recht om deze om te zetten naar aandelen zodra één van de volgende situaties zich voordoet*:

 1. Een nieuwe investeerder investeert minimaal €100.000 in het bedrijf
 2. Het bedrijf wordt verkocht (minimaal 50% van de aandelen gaat over in andere handen)
 3. Indien bovenste twee situaties zich niet binnen 3 jaar voordoen, krijgt u na 3 jaar alsnog een aanbod om te converteren naar aandelen
*) Sommige projecten wijken af van deze algemene beschrijving. Lees daarom altijd de investment sheet van het betreffende project.

Terug naar boven

Hoe wordt bepaald hoeveel aandelen ik krijg bij conversie?

In het geval een nieuwe investeerder instapt of het bedrijf gekocht wordt, wordt de waardering van het bedrijf bepaald door de prijs die de nieuwe investeerder/koper voor het bedrijf betaalt. In het geval dit niet binnen drie jaar gebeurt, moet door de ondernemer een onafhankelijke register valuator ingehuurd worden om het bedrijf te waarderen. Als de conversie aanbieding binnen één jaar plaatsvindt, krijgt u 15% korting op aandelenprijs. Als de conversie aanbieding later dan één jaar plaatsvindt krijgt u 30% korting*.

*) Sommige projecten wijken af van deze algemene beschrijving. Lees daarom altijd de investment sheet van het betreffende project.

Terug naar boven

Welk potentieel rendement biedt de converteerbare lening?

De eerste jaren, tot aan het conversie aanbod ontvangt u een jaarlijkse (enkelvoudige) rente. Deze rente wordt niet direct in geld uitgekeerd, maar wordt gereserveerd en bij conversie omgezet naar extra aandelen. (Ook voor het bedrag aan opgebouwde rente geldt de korting van 15% of 30% op de aandelenprijs.) Het rendement van uw aandelen (dus na conversie) is volledig afhankelijk van de groei van het bedrijf. U verdient uw geld weer terug zodra een andere partij het bedrijf of een deel van het bedrijf koopt. Soms kan dit snel gebeuren, maar dit kan ook een heel aantal jaren duren. In de tussentijd kunt u uw certificaten niet publiekelijk verkopen. Mocht u toch tussentijds willen uitstappen, dan mag u uw certificaten onderhands doorverkopen. U moet dan wel eerst toestemming vragen aan het bestuur van de STAK.

Terug naar boven

Hoe werkt het met aandelen na conversie?

Alle crowdfunders worden gebundeld in één juridische entiteit: de STAK (stichting administratie kantoor). Deze STAK krijgt aandelen (zonder stemrecht) in het bedrijf en u krijgt weer certificaten van de STAK. Op deze manier blijft het bedrijf bestuurbaar en beheersbaar. De ondernemer is bijvoorbeeld niet verplicht om certificaathouders uit te nodigen op de aandeelhoudersvergadering. Tegelijkertijd heeft u wél alle financiële rechten die horen bij een aandeel in het bedrijf.

aandelen na conversie

Terug naar boven

Welke rechten en plichten hebben mijn certificaten van aandelen?

Uw certificaten van aandelen hebben o.a. de volgende rechten*:

 • Voorkeursrecht: als er later nog meer aandelen uitgegeven worden, mag u aandelen bijkopen om uw eigen verwatering te voorkomen.
 • Anti-verwatering: als binnen 12 maanden na conversie nieuwe aandelen uitgegeven worden tegen een lagere prijs dan tijdens conversie, dan krijgt u (zonder te betalen) extra aandelen om uw eigen verwatering te voorkomen.
 • Drag-along: Als tenminste 70% van de reguliere aandeelhouders (dus niet de STAK met crowdfunders) hun aandelen verkopen, dan moeten de crowdfunders ook hun aandelen mee verkopen (in andere woorden je mag de verkoop niet tegen houden).
 • Tag-along: Als tenminste 10% van de reguliere aandeelhouders (dus niet de STAK met crowdfunders) hun aandelen willen verkopen, dan mogen de crowdfunders ook hun aandelen mee verkopen naar rato (in andere woorden, men mag niet het bedrijf verkopen zonder ook de crowd aandelen mee te verkopen)
Het volledige overzicht van uw rechten en die van de ondernemer vindt u in de converteerbare leningsovereenkomst die u te lezen krijgt voor het afronden van uw investering.

*) Sommige projecten wijken af van deze algemene beschrijving. Lees daarom altijd de investment sheet van het betreffende project.

Terug naar boven

Wat gebeurt er als ik kies om niet te converteren?

U hoeft niet te converteren naar aandelen. Als u niet converteert, dan vervalt vervolgens uw conversierecht en behoudt u uw lening welke vanaf dat moment jaarlijks afgelost wordt tot aan het einde van de looptijd van 5 jaar. Dus als conversie na 3 jaar plaatsvindt, wordt u in de 2 jaren daarna afgelost. U ontvangt dan ook de rente die u in de eerste jaren (tot aan de conversie aanbieding) heeft opgebouwd, maar nog niet uitgekeerd was.

Terug naar boven

Ik heb mijn lening geconverteerd naar certificaten, maar er staat 'betaald' in het leningschema. Wat betekent dat?

Op het moment van conversie heeft ons systeem de hoofdsom plus opgelopen rente als 'betaald' gekenmerkt omdat op dat moment dit gehele bedrag is omgezet naar certificaten. Met dit bedrag zijn de certificaten als het ware 'betaald'.

Terug naar boven

Wat gebeurt er als het bedrijf onverhoopt failliet gaat?

Als het bedrijf na conversie failliet gaat, dan bent u als aandeelhouder in principe uw geld kwijt. Als het bedrijf vóór conversie failliet gaat, dan krijgen eerst de preferente schuldeisers (bijv. de belastingdienst en de bank) hun geld terug en daarna u (omdat u een achtergestelde lening verstrekt). De reden voor deze achterstelling is dat banken vrijwel altijd eerste schuldeiser willen zijn en wij niet willen dat het moeilijker wordt voor een ondernemer om een banklening te krijgen na een crowdfunding campagne.

Daarbij is er nog een klein vangnet waarmee u soms nog een gedeelte van uw investering terug krijgt: het pandrecht.

U heeft een pandrecht op*:

 • alle huidige en toekomstige vorderingen
 • alle roerende zaken
 • alle huidige en toekomstige intellectuele eigendomsrechten
Dit houdt in dat het geld dat nog met deze zaken verdiend kan worden, niet naar de ondernemers of aandeelhouders gaat, maar naar u als lening gever.

De Stichting Custodian Agent Oneplanetcrowd regelt namens u de uitwinning en verdeling van dit geld, mocht die situatie zich onverhoopt voordoen.

*) Sommige projecten wijken af van deze algemene beschrijving. Lees daarom altijd de investment sheet van het betreffende project. Terug naar boven

Wat betekent achtergesteld? En waarom is de converteerbare lening achtergesteld?

Achtergesteld betekent dat in geval van faillissement van de onderneming, eerst alle andere partijen die geld tegoed hebben van de onderneming zullen worden terugbetaald. In de achtergestelde converteerbare leningsovereenkomst zijn de crowdfunders achtergesteld aan de bank. Volgens de Nederlandse wet hebben de Belastingdienst, werknemers en handelscrediteuren bij een faillissement sowieso voorrang op leninggevers, maar door de achterstelling, heeft de bank ook voorrang. Oneplanetcrowd en de onderneming hebben voor deze constructie gekozen omdat zonder deze achterstelling het verkrijgen van bankleningen lastig zal worden. Terwijl deze vroeg of laat vaak hard nodig zijn om de onderneming verder te laten groeien. In de praktijk zal dit betekenen dat als de onderneming failliet zou gaan, investeerders in de achtergestelde converteerbare lening naar alle waarschijnlijkheid niet terugbetaald zullen kunnen worden.

Terug naar boven

Wat is het risico van een investering in de achtergestelde converteerbare lening?

Het risico van een investering in de achtergestelde converteerbare lening is hoog. Lees hier de informatie over risico’s van de achtergestelde converteerbare lening.

Terug naar boven

Er is sprake van hoog risico bij de achtergestelde converteerbare lening. Waarom dan wél investeren?

Met de achtergestelde converteerbare lening bieden de ondernemingen op Oneplanetcrowd aan om tegelijkertijd bij te dragen aan de duurzame doelstellingen van de ondernemingen en de mogelijkheid een hoog rendement op een hoog risicovolle investering te realiseren. De achtergestelde converteerbare lening biedt aan kleine investeerders de mogelijkheid om de lening om te zetten in certificaten van aandelen in de onderneming. Dit zal mogelijk zijn als een substantiële investering van een professionele investeerder wordt gedaan, die tijdens de looptijd van de lening wordt verwacht. Crowdfunders kunnen dan tegen dezelfde voorwaarden en waardering converteren en krijgen bovendien een korting op de aandelenprijs. Lees hier uitgebreid over de financieringsvormen. Daarmee kunnen kleine investeerders er op vertrouwen dat de prijs voor certificaten bij conversie van de achtergestelde converteerbare lening wordt vastgesteld door een onafhankelijke professionele partij. Gezien de vroege fase van ontwikkeling van de ondernemingen en de aan de investering verbonden risico’s zullen professionele partijen naar verwachting een (zeer) hoge rendementseis hanteren.

Terug naar boven

Kan de Stichting Administratiekantoor de aandelen waarop mijn certificaten recht geven verkopen?

Nee, met één uitzondering. Als een onafhankelijke partij een bod doet op alle uitstaande aandelen van de onderneming (dus niet alleen de aandelen die de Stichting Administratiekantoor beheert, maar ook alle andere aandelen van de onderneming), kan het bestuur van de Stichting Administratiekantoor (STAK), door een groep aandeelhouders die minimaal 70% van alle uitstaande aandelen houden, verplicht worden om dit bod ten behoeve van alle certificaathouders te accepteren. Dat kan alleen als de prijs voor aandelen die de Stichting Administratiekantoor beheert gelijk is aan de prijs die voor de andere aandelen wordt betaald.

Terug naar boven

Wat is een certificaat in een STAK?

Een Certificaat is vergelijkbaar met een aandeel in het bedrijf, met het verschil dat met Certificaten geen stemrecht kan worden uitgeoefend in aandeelhoudersvergaderingen van het bedrijf. Een certificaat in het bedrijf wordt uitgegeven door de Stichting Administratiekantoor (STAK), en is verbonden met een onderliggend aandeel dat door de Stichting Administratiekantoor wordt gehouden. Alle financiële voordelen van de onderliggende aandelen zijn voor de certificaathouder. Het bestuur van de Stichting Administratiekantoor oefent het stemrecht op de onderliggende aandelen uit. Per onderliggend aandeel wordt bepaald hoeveel certificaten daarvoor worden uitgegeven. Dat kan bijvoorbeeld in een ratio van 1 aandeel staat tot 1 certificaat of 1 aandeel staat tot 100 certificaten.

Terug naar boven

Kan ik mijn certificaten verkopen wanneer ik dat wil?

Uw certificaten kunt u niet op een beurs of marktplaats verkopen. Daarmee zijn uw certificaten veel minder liquide dan aandelen in bijvoorbeeld beursgenoteerde ondernemingen. Het meest logische moment voor u om er weer uit te stappen, is op het moment dat de onderneming waarin u certificaten heeft een koper heeft gevonden voor alle aandelen van de onderneming (bij een overname) of voor alle aandelen van de STAK. In de tijd daaraan voorafgaand is het eventueel mogelijk om uw certificaten zelf onderhands te verkopen. Er zijn namelijk geen restricties voor de verkoop van certificaten en er is geen notariële akte nodig voor de verkoop van certificaten. Wel moet u voorafgaand aan verkoop toestemming aan het bestuur van de STAK vragen.

Terug naar boven

Kan ik certificaten bijkopen als ik niet wil verwateren?

Ja, indien u na conversie certificaten heeft en er worden nieuwe aandelen uitgegeven voor een prijs die onder de prijs ligt waarvoor u aandelen kocht dan heeft u als reguliere aandeelhouder het recht om aandelen bij te kopen.

Moet ik (converteerbare) leningen die ik verstrekte aan ondernemers opgeven bij de belastingdienst?

Ja, leningen aan derden horen bij het vermogen en dienen bij een belastingaangifte in Box 3 aangegeven te worden.

Terug naar boven

WANNEER WORDT DE RENTE UITBETAALD BIJ HET AFSLUITEN VAN EEN CONVERTEERBARE LENING?

Tot conversie-aanbieding van de ondernemer aan u als investeerder, zal enkel rente uitbetaald worden (dus geen aflossing). Indien u bij de conversie-aanbieding kiest om te converteren, zal de uitstaande lening worden geconverteerd naar certificaten van aandelen in de onderneming. Indien u er voor kiest niet te converteren is de ondernemer aan u verplicht de lening af te lossen en de rente aan u te betalen conform de afspraken in de leningsovereenkomst. Dit kan ofwel zijn dat de ondernemer pas na 5 jaar na het aangaan van de lening de gehele aflossing plus rente aan u zal moeten voldoen, ofwel dat de ondernemer aan u verplicht is om – na uw afwijzing van conversie – de lening in gelijke jaarlijkse termijnen plus opgelopen rente aan u af te lossen. Na conversie-aanbieding staat het de ondernemer vrij investeerders die niet wilden converteren boetevrij af te lossen.

Terug naar boven

Wat gebeurt er met de afgesloten (converteerbare) leningen mocht ik onverhoopt komen te overlijden?

Wanneer een verstrekker van een (converteerbare) lening komt te overlijden, zullen de rechten van de verstrekker in principe vererven naar de erfgenamen van de overledene. Wanneer er meerdere erfgenamen zijn, dan kunnen de erfgenamen gezamenlijk de rechten van de leninggever uitoefenen. Bij testament zou hier echter een afwijkende regeling voor kunnen worden opgenomen, door bijvoorbeeld te bepalen dat een of meerdere (converteerbare) leningen naar één specifieke erfgenaam vererft.

 

Terug naar boven

Waarom brachten jullie niet eerder een vergoeding in rekening?

Oneplanetcrowd heeft tot nu toe geen kosten in rekening gebracht aan haar investeerders. Dit om laagdrempeligheid in deze betrekkelijk nieuwe sector te maximaliseren. Wij voeren deze beheervergoeding in om ook op de lange termijn onze diensten aan investeerders aan te kunnen blijven bieden.

Terug naar boven

Waarom moet ik nu wel kosten betalen voor de diensten van Oneplanetcrowd?

Allereerst is crowdfunding uitgegroeid tot een belangrijk alternatieve financieringsvorm voor ondernemers. De plicht om goed voor investeerders te zorgen (ook wel ‘zorgplicht’ genoemd) wordt daarmee nog belangrijker. Voordat een ondernemer kapitaal mag ophalen bij onze crowd, doorloopt hij een intensief beoordelingsproces. Is het project succesvol gefinancierd, dan ziet Oneplanetcrowd het als haar taak om erop toe te zien dat de ondernemer zijn verplichtingen naar de investeerders nakomt.

Ten tweede vindt Oneplanetcrowd het belangrijk dat u optimaal gebruik kunt maken van onze diensten. Daarom investeren wij continu in het verbeteren van onze dienstverlening. Zo heeft u bijvoorbeeld vanaf januari direct toegang tot uw eigen persoonlijke (converteerbare) leningoverzicht. En dat biedt u inzicht in de stand van uw investeringen over meerdere projecten.

Terug naar boven

Welke diensten leveren jullie aan mij als investeerder?

Wij zien het als onze taak goed voor onze investeerders te zorgen (ook wel ‘zorgplicht’ genoemd). Voordat een ondernemer online kapitaal mag ophalen, doorloopt hij bijvoorbeeld een intensief beoordelingsproces. Is het project succesvol gefinancierd, dan ziet Oneplanetcrowd erop toe dat de ondernemer zijn verplichtingen aan de investeerders nakomt. Kijk hier voor volledige overzicht van de diensten.

Terug naar boven

Hoe betaal ik de beheervergoeding?

Oneplanetcrowd houdt de vergoeding direct in op de uitbetaling van de aflossing en rente. U hoeft hiervoor zelf niets te doen.

Terug naar boven

Hoe wordt de beheervergoeding berekend?

Verstrekt u vanaf 1 februari 2017 een (converteerbare) lening, dan berekenen wij 0,2% per kwartaal (0,8% op jaarbasis, inclusief btw) beheervergoeding over het uitstaande leenbedrag. Deze vergoeding houden wij in bij aflossingen en rentebetalingen van ondernemers aan investeerders. Zelf hoeft u hiervoor dus niets te doen. Deze beheervergoeding wordt dus niet berekend over (converteerbare) leningen die u vóór 1 februari 2017 heeft verstrekt.

 

Terug naar boven

Wanneer betaal ik geen beheervergoeding?

U betaalt geen beheervergoeding voor investeringen:

 • die u reeds deed in projecten die vóór 1 februari 2017 online geplaatst zijn,
 • in donatie- en voorverkoopprojecten, of
 • in ondernemingen die onverhoopt failliet gaan.
Terug naar boven

Als ik meedoe aan een voorverkoop- of donatiecampagne, wordt hierover dan ook een beheervergoeding gerekend?

Nee, hiervoor worden geen kosten in rekening gebracht.

Terug naar boven

Betaal ik ook een beheervergoeding als de lening is geconverteerd?

Bij de convereerbare lening betaalt u vanaf het moment van conversie geen beheervergoeding meer. Indien u besluit niet te converteren, dan blijft uw investering een lening en blijft de beheervergoeding van toepassing.

Terug naar boven

Ik heb in het begin van 2017 geïnvesteerd in een project, waarom wordt hierover geen beheervergoeding berekend?

Projecten die nog vóór 1 februari 2017 begonnen zijn met hun crowdfundingcampagne vallen nog niet onder de nieuwe regeling. Alleen over leningen of converteerbare leningen voor projecten die na die datum online zijn geplaatst wordt een beheervergoeding gerekend.

Terug naar boven

Zijn er nieuwe Algemene Voorwaarden voor deze wijziging?

Ja, ter invoering van deze wijzigingen zullen per 1 februari 2017 nieuwe algemene voorwaarden van kracht zijn. Deze zullen op dezelfde plek op de website worden geplaatst, namelijk hier. Vóórdat u vanaf deze datum een nieuwe investering verstrekt, zal de website u vragen deze te accepteren.

Terug naar boven

Welke betalingsmogelijkheden zijn er bij het investeren?

Op dit moment kunt u betalen met Ideal, via een SEPA overboeking, via SOFORT en met een tegoed van de Oneplanetcrowd cadeaukaart.

Terug naar boven

Worden er transactiekosten in rekening gebracht? Wie betaalt deze?

Ja, onze betalingspartner brengt kosten in rekening voor het uitvoeren van betalingstransacties. Bij een succesvol project betaalt de ondernemer de transactiekosten. Bij een project dat het doelbedrag niet haalt, betaalt Oneplanetcrowd deze kosten. Transactiekosten worden dus niet aan crowdfunders doorberekend. De enige uitzondering op deze regel is wanneer geïnvesteerd wordt via bankoverschrijving met een niet-SEPA bankrekening en de betaling moet gerefund worden. In dat geval zijn de transactiekosten voor de refund voor uw rekening.

Terug naar boven

KAN IK OOK EEN CADEAUKAART KOPEN VAN ONEPLANETCROWD?

U kunt een speciale Oneplanetcrowd giftcard kopen. Lees hier meer informatie.

Terug naar boven

IK HEB GEEN NEDERLANDSE BANKREKENING EN KAN DUS GEEN IDEAL GEBRUIKEN. HOE KAN IK DAN INVESTEREN OP ONEPLANETCROWD?

Voor investeringen van 500 euro of meer verschijnt tijdens het investeringsproces de optie ‘overboeking’. Via deze betalingsmethode ontvangt u betalingsinstructies voor een reguliere bankoverschrijving die u bij uw bank – bijvoorbeeld via internetbankieren – kunt indienen. Let op dat enkel bankoverschrijvingen met een SEPA rekening zijn toegestaan. Lees hier welke landen SEPA ondersteunen.

Terug naar boven

Waar kan ik een fiscaal jaaroverzicht verkrijgen?

Dit overzicht komt in de loop van het eerste kwartaal van het nieuwe jaar beschikbaar. Wij informeren u zodra deze beschikbaar is.

Terug naar boven

Hoe komt het dat sommige rentepercentages hoger zijn dan in mijn leningsovereenkomst staat?

In het verleden heeft Oneplanetcrowd samengestelde rente (‘rente-op-rente’) toegepast bij leningen die in één keer aan het eind afgelost dienden te worden. Later zijn wij overgegaan op leningen met enkelvoudige rente. Het systeem dat wij nu gebruiken hebben wij ingericht op enkelvoudige rente. De verhoogde rente is een gevolg van de omrekening die wij hebben gemaakt van samengestelde rentepercentage naar enkelvoudige rentepercentage.

Terug naar boven

Ik heb onlangs een investering gedaan. Waarom staat deze (converteerbare) lening nog niet in mijn overzicht?

Na afloop van de campagne vindt er nog een aantal formaliteiten plaats tussen de ondernemer en Oneplanetcrowd, waarbij Ooneplanetcrowd o.a. checkt of de ondernemer aan alle voorwaarden voldoet die zijn afgesproken. Als dat klaar is en wij het geld naar de ondernemer overgeboekt hebben, wordt de lening opgenomen in ons systeem en wordt deze zichtbaar in uw overzicht. Meestal gebeurt dit binnen twee weken na afloop van de crowdfundingcampagne.

Terug naar boven

Waarom is de laatste aflossing van mijn lening anders dan de voorgaande?

De aflossingen van een lening worden afgerond op hele centen. In de laatste betaling wordt het resultaat van alle afrondingen verrekend. Hierdoor kan het zijn dat een aflossing een paar cent hoger of lager is dan de voorgaande.

Terug naar boven

Hoe wordt de volgorde bepaald van de (converteerbare) leningen in mijn leningenoverzicht?

De volgorde wordt bepaald door de ingangsdatum van de lening.

Terug naar boven

Waarom staan de afgesloten (converteerbare) leningen ook in mijn overzicht?

Het overzicht geeft inzicht in al uw leningen en converteerbare leningen. Ook voor leningen die al afgesloten zijn.

Terug naar boven

Wat betekent de status gepland/betaald in mijn portefeuille-overzicht en wordt dit automatisch aangepast als de betaling is afgerond?

Deze status geeft aan of een betaling nog moet volgen of al gedaan is. Deze status wordt automatisch veranderd wanneer de betaling is voltooid.

Terug naar boven

Mijn betaling is mislukt, wat moet ik doen?

Indien je betaling mislukt is verzoeken wij je vriendelijk om je internetpagina te verversen en nogmaals de stappen te doorlopen. Wees attent op het invullen van de juiste gegevens. Mocht het na de tweede poging nog een keer fout gaan, dan vragen wij je ons per email (info[at]oneplanetcrowd.nl) op de hoogte te stellen. Stuur indien mogelijk alstublieft een screenshot van het beeldscherm mee, zodat wij je zo goed mogelijk kunnen helpen.

Terug naar boven

Ik heb geen contract ontvangen van mijn investering

Helaas komt het af en toe voor dat het toegestuurde investeringsovereenkomst niet door de spamfilter van een mailbox komt. Om die reden vragen wij je altijd eerst te controleren of de e-mail mogelijk in de map ‘ongewenst’ terecht is gekomen. Mocht je de investeringsovereenkomst daadwerkelijk niet ontvangen hebben, neem dan contact met ons op, dan sturen wij je deze opnieuw toe.

Terug naar boven

Waarom schrijft Oneplanetcrowd niet pas het geld af als de crowdfundingcampagne is geslaagd?

Bij het uitvoeren van incasso’s achteraf, is het op een grote ‘crowd’ van mensen vrijwel zeker dat een deel van het geld niet afgeschreven kan worden op de opgegeven bankrekeningen. De kans hierop wordt groter als men met relatief grotere bedragen heeft geïnvesteerd, zoals bij leningen en converteerbare leningen. Daarom hebben we ervoor gekozen om het geld direct te innen en veilig te parkeren op een derdengeldenrekening.

Terug naar boven

Wat doe ik als ik een andere vraag of een klacht heb?

Stuur je vraag of klacht naar info[at]oneplanetcrowd.nl. Je krijgt binnen drie werkdagen een reactie. We geven antwoord op de vraag of een beschrijving van de stappen die we nemen om de klacht zo goed mogelijk op te lossen.

Terug naar boven

Blijf op de hoogte
laatste activiteit
George Herber heeft geinvesteerd in VanMoof | Getting the next billion on bikes
Annemarie van Mossel heeft geinvesteerd in VanMoof | Getting the next billion on bikes
dirksamson heeft geinvesteerd in VanMoof | Getting the next billion on bikes

Menu

Navigatie
Bekijk alle projectenBekijk alle projectenStart een project
Gebruiker
Mijn profielModerator

Laden